این دستگاه ها شامل بالون اندوواسکولر، ایمپلنت واسکولر، سیم و پروب اندوواسکولر و لیزر اندوواسکولر می باشند