دستگاه های مداخله عروقی شامل تجهیزات پزشکی هستند که برای درمان بیماری هایی که باعث بستگی عروق شده اند، استفاده می شوند.